pl en

Akcjonariat

Kapitał zakładowy spółki PJP Makrum S.A. wynosi 5.982.716 zł i jest podzielony na 5.982.716 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1 złoty każda.
Aktualny stan posiadania akcji spółki PJP Makrum S.A. ustalony w oparciu o zawiadomienia określone w art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedstawia się następująco:
 AkcjonariuszLiczba akcji% akcjiLiczba głosów% głosów
1Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.
(wraz ze spółkami zależnymi)
3 932 370
65,733 932 370
65,73
2Pozostali Akcjonariusze
2 050 346
34,272 050 346
34,27
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: