pl en

Oferta publiczna

Akcje serii A
Podstawę prawną emisji akcji oznaczonych obecnie jako seria A stanowi akt założycielski sporządzony aktem notarialnym z dnia 11 grudnia 1990 roku Repertorium A Nr 21231/1990.

Akcje serii A w pierwotnej ilości 2 816 sztuk o wartości nominalnej 1 000 000 zł każda, objęte zostały przez założycieli w ilości określonej w § 21 Statutu przyjętego tym aktem.

W wyniku kolejnych podwyższeń wartości nominalnej jednej akcji oraz odpowiadających ich wielkości wskaźnikom splitu zawartych w uchwałach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
- z dnia 16 maja 1997 roku Rep. A Nr 2834/1997,
- z dnia 26 września 1997 roku Rep. A Nr 5437/1997,
- z dnia 30 kwietnia1998 roku Rep. A Nr 2409/1998;
kapitał akcyjny pokryty akcjami serii A wyniósł 2 408 000 zł (dwa miliony czterysta osiem tysięcy); kapitał ten dzieli się na 2 408 000 sztuk akcji serii A o wartości nominalnej po 1 zł (jeden zloty) każda. Tak ustalony stan faktyczny i prawny zarejestrowany został przez Sad Rejestrowy w dniu 6 maja 1998 roku sygn. akt. nr rej. H 525/98.

Uchwałą z dnia 10 sierpnia 1998 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonano konwersji wszystkich dotychczasowych akcji imiennych nieuprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela w wyniku czego 1 553 100 dotychczasowych akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii A zostało zamienionych na 1 553 100 akcji zwykłych na okaziciela serii oznaczonej A-1. Postanowieniem z dnia 15 sierpnia 1998 roku Sygn. akt nr Rej. H 979/98 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy dokonał rejestracji tej zamiany.

Akcje imienne uprzywilejowane serii A mogą być - na żądanie akcjonariusza - zamienione na akcje zwykłe na okaziciela (§ 3 ust. 4 Statutu).

Akcje serii B
Podstawą prawną emisji akcji serii B była uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 listopada 1997 roku. Akcje serii B w maksymalnej ilości, to jest 688 000 sztuk zostały objęte i opłacone gotówką w całości.  Akcje serii B zostały zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy w dniu 26 maja 1998 roku syg. akt. Nr rej. H 629/98.

Uchwałą z dnia 10 sierpnia 1998 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało konwersji wszystkich dotychczasowych akcji imiennych nieuprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela w wyniku czego 688 000 dotychczasowych akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii B zostało zamienionych na 688 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Postanowieniem z dnia 15 sierpnia 1998 roku Sygn. akt Nr Rej. H 979/98 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy dokonał rejestracji tej zamiany.

Akcje serii C
Podstawą prawną emisji akcji serii C była uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 maja 1998 roku. Akcje serii C zostały objęte i opłacone gotówką w całości. Akcje serii C zostały zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy w dniu 15 czerwca 1998 roku, sygn. akt Nr rej. H 701/98. Wszystkie akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Akcje serii D
Podstawą emisji 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, oferowanych była uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z dnia 19 czerwca 1998 roku. Akcje serii D były oferowane w ramach oferty publicznej. Akcje serii D zostały objęte i opłacone gotówką w całości.

Akcje serii D zostały zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy w dniu 11 czerwca 1999 roku, sygn. akt Nr rej. H 627/99. Wszystkie akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Akcje serii E
Zostały wyemitowane na podstawie uchwały NWZA z dnia 12 października 2006 roku zgodnie z art. 431 oraz art. 432 KSH w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

Na podstawie prospektu emisyjnego Spółka wystąpiła o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym:
- od 1 000 000 do 1 506 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 złoty każda,
- od 1 000 000 do 1 506 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 złoty każda,
- 4 518 000 jednostkowych praw poboru Akcji serii E.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął w dniu 12.01.2007 roku uchwałę, zgodnie z którą wprowadził z dniem 15.01.2007 do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.506.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E PROJPRZEM S.A. Dzień 15.01.2007 roku był dniem pierwszego notowania wyżej wymienionych praw do akcji.

Akcje serii F
Zostały wyemitowane na podstawie uchwały NWZA z dnia 12 października 2006 roku zgodnie z art. 432, 448 i 449 KSH w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Warranty i akcje serii F zostały zaoferowane kluczowym pracownikom spółki zgodnie z treścią uchwały nr 4 z dnia 12 października 2006 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Spółki.
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: