pl en

Kalendarium Inwestora: 2022

  • 22 listopada 2022 - Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r.
  • 22 października 2022 - Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu kwartalnego
  • 7 września 2022 - Jednostkowy i skonsolidowany raport za I półrocze 2022 r.
  • 8 sierpnia 2022- Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu półrocznego
  • 20 maja 2022 - Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r.
  • 20 kwietnia 2022 - Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu kwartalnego
  • 31 marca 2022 - Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 r.
  • 1 marca 2022 - Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu rocznego

Okresy zamknięte

Zgodnie z Art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR obowiązującego od 3 lipca 2016 roku (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku), okresy zamknięte zostały ujednolicone i trwają przez 30 dni kalendarzowych przed datą publikacji każdego raportu okresowego. Osoby, które pełnią obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane, nie mogą dokonywać w tym czasie żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych Spółki, instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych.
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: